Aarhus Elite Ishockey – virksomheden bag Jutland Vikings – indkalder hermed til generalforsamling den 28.6. kl. 19.00 i Århus Skøjtehal.
Dagsorden:
1. Valg af referent
2. Valg af dirigent (dirigenten vælger stemmetællere)
3. Direktionens beretning og godkendelse heraf
4. Forelæggelse af årsregnskab med til generalforsamlingens godkendelse
5. Indkomne forslag
6. Fremlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse
7. Valg af 4 anpartshavere til bestyrelsen
8. Annoncering af licenshavers to medlemmer af bestyrelsen
9. Annoncering af det spillervalgte medlem af bestyrelsen
10. Valg af 1-2 revisorer
11. Eventuelt

Enhver anpartshaver kan senest 7 dage før generalforsamlingen indsende dagsordensforslag til bestyrelsen.
Forslag skal være motiverede og skal om nødvendigt indeholde et estimat over de udgifter/indtægter forslaget forventes at indebære.
Bestyrelsen orienterer via Facebook side etc. anpartshaverne om indkomne forslag senest 3 dage før generalforsamlingen.
Forslag skal sendes til : katja@jutlandvikings.dk
Hvis du vil investere i flere anparter kan beløb overføres til mobil pay 809177.
Anparterne udstedes til generalforsamlingen.